• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní parlament

  Žákovský parlament 2023 – 2024

  zástupce školy
  Mgr. Hana Heroldová
  2.ročník a 5. ročník
  Josef Jareš
  3.ročník
  David Kočí, Anna Tesařová
  4.ročník
  David Soukup, Daniel Ivanov
  6.A ročník
  Adam Brožek, Jonáš Rovner
  6.B ročník
  Matěj Kovář, Michal Kovář, A.D. Lapáčková
  7. ročník
  Anna Hlavičková
  8 .ročník
  Jan Kopecký, Michal Loskot
  9.ročník
  Aneta Kašparová

  2021-22

  Školní parlament

  Informace školního parlamentu

  První  schůzka školního parlamentu :  8. září 2023

  • volba vnitřního uspořádání šk. parlamentu
  • plán na měsíc září
  • třídní pravidla
  • chování o přestávkách
  • chování ve školní jídelně

  Příští schůzka školního parlamentu : 6. října 2023

   

  Zásady školního parlamentu Základní školy Morašice

  Statut žákovského parlamentu
  1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku.
  2. Z jednotlivých tříd  jsou voleni dva zástupci.
  3. Žákovský parlament se schází jednou za měsíc. (Zpravidla poslední pátek v měsíci.) Ve výjimečných případech lze na podnět některého z členů svolat schůzku i mimo termín.
  4. Koordinátorem parlamentu je předseda ve spolupráci se zástupcem školy.
  5. Z každého jednání je pořízen zápis, který se zveřejní na nástěnce a webových stránkách školy.
  Cíl žákovského parlamentu
  1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky a učiteli a vedením školy.
  2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ničení školního majetku aj.
  3. Zapojit se do příprav a organizace školních i mimoškolních akcí.
  4. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
  Činnost žákovského parlamentu
  1. Informovat o připomínkách a návrzích třídního kolektivu.
  2. Hledat týmové řešení a spolupracovat se zástupkyní ředitele a učitelského sboru.
  3. Předávat veškeré informace z jednání parlamentu kolektivům při třídnických hodinách i při osobním kontaktu se spolužáky.

  Žákovské desatero

  1. Do školy choď vybaven a připraven podle rozvrhu své výuky a pokynů jednotlivých vyučujících.
  2. Budovu školy během výuky neopouštěj bez souhlasu zaměstnanců.
  3. Dodržuj pokyny vyučujících, dohledu i ostatních zaměstnanců ZŠ během všech činností, které se školní prací souvisí.
  4. Nedělej nic, co by mohlo ohrozit zdraví tvé i tvého okolí a klidný průběh výuky.
  5. Chovej se slušně a ohleduplně. Drž se zásady: „Co sám nemáš rád, nečiň druhému“.
  6. Zvonění na začátku hodiny je signálem pro žáky – běž na své místo a připravuj se na výuku. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele k ukončení společné práce.
  7. Chraň vybavení a majetek svůj, spolužáků i školy.
  8. Nenarušuj výuku používáním mobilního telefonu.
  9. Nepřisvojuj si věci, které ti nepatří.
  10. Reprezentuj vždy co nejlépe naši školu.