• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • PROJEKTY

  Projekt (název, registrační číslo):

  Personální podpora – ZŠ Masarykova Morašice

  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012188

  VÝŠE PODPORY – 833 133,00 Kč

  „Tento projekt je spolufinancován EU“.

   

  Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

  Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2021

  Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

  Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

  Co je cílem projektu?

  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

  směřování.

  Vybrané aktivity:

  Školní asistent – personální podpora ZŠ

  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

  Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

  Projektový den mimo školu

  Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

  Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školním družinám a školním klubům.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.

  Klub pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský klub

  Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.

  Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her

  Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.

  Cestou vzájemného porozumění

  Projekty

  DOTACE Z PROGRAMU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence, Podoblast: 6.1 Environmetální vzdělávání, výchova a osvěta, Podporované aktivity: 6.1. C – Rekonstrukce a vybavení ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účey EVVO, c.) Úprava venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí; Název akce: „Přírodní zahrada ZŠ Morašice

  Projekty

  Projekty

  odkaz : www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

  Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program, který motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve výuce ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

  Projekty

  Program Les ve škole pro ZŠ v České republice koordinuje TEREZA,

  Projekty

  Projekt: Mléko do škol a Ovoce do škol
  ProjektyProjektyProjekty

  Memorandum o spolupráci
  Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití (LP-PDP4-001) financovaného prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021,
  konkrétně v rámci klíčové aktivity 01 – Domluvíme se

  Doba realizace: 21. 1. 2022 – 31. 12. 2023
  Tento projekt je spolufinancován Norskými fondy.

  Předmětem spolupráce je zajištění realizace projektových dní, a to pro žáky (školní třída) i učitele.

  Aktivity projektu
  Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1
  Umím řešit problém – Efektivní komunikace a řešení sporů 2
  Kreativní hraní s komunikací

  Pilotáž středního článku podpory

  Zapojená škola:
  Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy

  Po dobu dvou let budou týmy odborníků ve vybraných regionech okresů Svitavy a Semily poskytovat školám přímo u nich v území cílenou podporu, zejména v oblasti managementu, správy organizace a vedení lidí.

  Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol.

  Doba realizace: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023
  Aktivity projektu
  • Vytvoření podmínek nutných pro implementaci S2030+ ve školách
  • Intenzivní oboustranná komunikace mezi MŠMT a školami/zřizovateli
  • Podpora v oblastech řízení organizace a pedagogického leadershipu ředitelů škol
  • Snížení nepedagogické zátěže škol
  • Koncentrace a synergie odborných kapacit v území (MAP, NNO atp.)
  • Spolupráce mezi řediteli, zřizovateli, MŠMT a jeho organizacemi
  • Spolupráce s místními aktéry ve formálním i neformálním vzdělávání
  • Přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě v každé škole

  Pilotáž
  Modelu systému podpory
  profesního rozvoje vedení škol

  Zapojená škola:
  Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy

  Doba realizace: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023
  Aktivity projektu: v pilotáži je zapojeno 32 vybraných škol v České republice

  Název projektu: ŠABLONY III.
  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021028

  Rozpočet: 394 146,00 Kč

  Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
  – personální podpora,
  – společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a
  – podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

  Aktivity projektu
  Školní asistent – personální podpora ZŠ
  Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  Projektový den mimo školu