• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní metodik prevence

  Kontakt na metodika prevence

  Mgr. Jana Renzová

  Konzultační hodiny
  středa    12.00 -13.30 hod.
  V případě potřeby domluvy schůzky mě můžete zkontaktovat:
  Telefon – 724 440 844
  Email – renzova@centrum.cz

  Úkoly metodika prevence

  • Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci.
  • Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, prekriminální a kriminální chování, rizikové projevy sebepoškozování a další formy rizikového chování.
  • Organizuje přednášky, besedy apod. spojené s uvedenou problematikou.
  • Zajišťuje individuální a skupinovou práci s žáky s obtížemi na adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich chování.
  • Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
  • Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
  • Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.
  • Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.
  • Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
  • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevenci rizikového chování.

  Aktuálně


  Projekt „Nenech to být“

  Vážení rodiče, žáci,
  cílem naší školy je, aby byla přátelským a bezpečným prostředím pro všechny žáky. Naší snahou je zlepšovat klima školy, zlepšovat atmosféru mezi žáky a předejít řadě problémů, které každodenní školní život přináší v oblasti vzájemných vtahů mezi žáky.
  Žáci mají k dispozici schránku důvěry a kdykoliv se svými problémy mohou přijít za kterýmkoliv ze členů pedagogického sboru včetně vedení školy. Žáci se účastní celé řady preventivních programů, kde se nastavují pravidla soužití i vzájemných vztahů. Nevhodné chování mezi žáky nám není lhostejné, snažíme se je řešit a žákům pomoci. Ne každý z žáků má odvahu přijít za učitelem. Proto se naše škola již v minulém školním roce zapojila do projektu „NENECH TO BÝT – NNTB“. V letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci v tomto projektu.
  „Nenech to být“ je internetový systém a mobilní aplikace, pomáhající velmi rychle odhalovat negativní vztahy vyskytující se ve školním prostředí, řešit či minimalizovat rizika spojená s případnou šikanou, nevhodným chováním nebo vylučování z kolektivu na školách po celé ČR (zdarma přístupné jak žákům, tak rodičům na adrese https://nntb.cz). S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mají tak žáci i rodiče možnost anonymně a bez obav nahlásit vyskytující se problémy v kolektivu.
  Jak postupovat:
  – na odkazu https://nntb.cz/s/q50qv vyhledat svou školu
  – vyplnit a odeslat potřebné informace – žák nebo rodič popíše problémy nebo šikanu, které se u něj ve třídě, či škole vyskytují.
  Zprávu pak obdrží v e-mailu pověřená osoba příslušné školy – metodik prevence, který se jí bude dále zabývat.
  Věříme, že zapojení naší školy do projektu přispěje k udržení zdravého klimatu v naší škole.

  Pro žáky - Internetem Bezpečně
  Ilustrovaná příručka pro děti od 6 do 12 let vysvětlující rizika, se kterými se děti mohou při používání internetu setkat. Poradí, jak si vytvořit silné heslo nebo kam se obrátit v případě potřeby.
  Zobrazit PDF
  Pro rodiče - Desatero pro bezpečný internet
  Malé desatero pro rodiče k získání nadhledu jak chránit svého potomka v online prostředí.
  Zobrazit PDF