• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní jídelna

  Pondělí 24. 6.2024

  Polévka : fazolová se smetanou
  obsahuje alergeny: 07

  Oběd:  kuře á la čína, bulgur, čaj, mléko pistáciové
  obsahuje alergeny: 01, 01a, 07

  Úterý  25. 6. 2024

  Polévka: hovězí s tarhoňou
  obsahuje alergeny: 09

  Oběd: vepřový plátek v marinádě, brambory šťouchané s cibulkou, okurkový salát,
  tropico, mléko
  obsahuje alergeny:  03, 07, 10

  Středa  26. 6. 2024

  Polévka:   zeleninová se sýrovým svítkem
  obsahuje alergeny: 01a, 03, 07, 09

  Oběd: těstoviny s mákem a tvarohem, nektarinka, čaj, kapučínek
  obsahuje alergeny: 01a, 01b, 01c, 03, 07

  Čtvrtek  27. 6. 2024

  Polévka: pórková s bramborem
  obsahuje alergeny: 01a, 07

  Oběd: hovězí guláš, houskový knedlík, paprika, mrkvík, mléko
  obsahuje alergeny: 01, 01a, 01c, 03, 07

  Pátek 28. 6. 2024

  Polévka: mrkvová s kuskusem
  obsahuje alergeny01a, 07

  Oběd: domácí hamburger, ovocný nápoj, mléko
  obsahuje alergeny: 01a, 01b, 06, 07


   Obiloviny obsahující lepek (01a-pšenice, 01b= žito, 01c- ječmen, 01d – oves, 01e- špalda)
  02 Korýši a výrobky z nich
  03 Vejce a výrobky z nich
  04 Ryby a výrobky z nich
  05 Podzemnice olejná ( arašídy) a výrobky z nich
  06 Sójové boby ( sója) a výrobky z nich
  07 Mléko a výrobky z něj
  08 Skořápkové plody (1 – mandle, 2- lískové ořechy, 3 – vlašské ořechy, 4 – kešu ořechy)
  09 Celer a výrobky z něj
  10 Hořčice a výrobky z ní
  11 Sezamová semena a výrobky z nich
  12 Oxid siřičitý a siřičitany
  13 Měkkýši a výrobky z nich

  ZMĚNA JÍDELNÍČKU A ALERGENŮ VYHRAZENA SESTAVIL: B. Benešová
  Na lístku číslem označujícím alergen.
  Vedle jídelního lístku je umístěn seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.
  Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám.
  Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
  Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

  Kmošková Vlasta             vedoucí stravování

  Telefon: 461 613 748          e-mail: sjmorasice@lit. cz

  Vnitřní řád školní jídelny

  Školní jídelna při mateřské škole v Morašicích

  Školní stravování

  Školní stravování je poskytováno strávníkům dle zákona č.561/2004 Sb. v souladu § 119  o školním stravování ze dne 1.1.2005.

  Hygienickými předpisy č. vyhlášky 137/2004 Sb. a novely vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování v platném znění.

  Strava je poskytována dle výživových norem, které upravuje příloha č.1 k vyhlášce č.107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

   

  Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.

  Obsahuje:

  Provozní řád školní jídelny

  Provozní řád kuchyně

  Provozní řád školní jídelny

  Úvod

  1. Školní jídelna MŠ Morašice zajišťuje stravování

  • pro děti MŠ Morašice v rozsahu celodenního pobytu dítěte ve školském zařízení za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování
  • pro žáky ZŠ Morašice v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu žáka ve škole za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování
  • pro zaměstnance školy v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu v zaměstnání
  • pro cizí strávníky

  Mateřská škola nezajišťuje dietní obědy nebo jiné alternativy školního stravování.

  2. Přihlašování ke stravování

  Ke stravování se musí strávníci, řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní matriky školského zařízení. Přihláška musí být kompletně vyplněna a vrácena před zahájením stravování. Přihláška ke stravování platí na celou školní docházku.

  3. Ceny stravného

  Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny finanční normativy:

  Děti MŠ do 6 let                         přesnídávka     8,- Kč

  oběd               26,-Kč(22,-Kč oběd + 4,-Kč pitný režim)

  svačina            8,-Kč

  Děti MŠ 7 let

  přesnídávka     9,-Kč

  oběd               27,-Kč

  svačina            9,-Kč

  Žáci ZŠ 7 – 10 let                            oběd                  27, -Kč

  Žáci ZŠ 11 –  14 let                          oběd                  29,-Kč

  Žáci ZŠ 15 a více let                       oběd                  30,-Kč

  Dospělí cizí                                     oběd                  93,-Kč

   

  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daného věku. Školním rokem se rozumí 1. 9. – 31.8.

  4. Úhrada stravného

  Placení obědů je možné provádět formou bezhotovostního styku – měsíčními platbami. Splatnost je nejdéle do 20. dne v měsíci / tzn., že na měsíc říjen je potřeba zaplatit do 20. září/

  Platby se posílají na číslo účtu školní jídelny u ČSOB:280119822/0300, variabilní symbol je Vaše evidenční číslo.

  Bezhotovostní úhrada stravného smí být poskytnuta zálohově jen na 2 měsíce dopředu.

  Platba v hotovosti je možná u vedoucí ŠJ, zpravidla poslední pracovní den v měsíci.

  Případné odhlášky se odečítají v následujícím období. Přeplatky se vyúčtovávají     v případě, že strávník ukončí stravování – pouze 2x ročně a to na konci školního a kalendářního roku.

  Přeplatky se převádí do dalšího školního roku, pokud strávník – zákonný zástupce nepožádá písemně o jeho vrácení.

  5. Přihlašování a odhlašování jídla

  Obědy se přihlašují na celý měsíc nebo jen na vybrané dny. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, popřípadě další doplněk – zeleninový salát, ovoce, moučník, mléčný výrobek.

  Celodenní stravování pro děti MŠ zahrnuje přesnídávku, polévku, hlavní jídlo s možnými doplňky, nápoj, odpolední svačinu.

  Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých, zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možností co nejčastěji. Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v prostorách jídelny a chodby MŠ a na internetových stránkách www.strava.cz.

  Odhlášky z důvodu nepřítomnosti se mohou provádět na záznamníku MŠ na čísle 461 613748 do 6.00 hodin stávajícího dne. Musí být ohlášeno jméno, třída a období odhlášky. Nebo internetem na www.strava.cz.

  Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu dítěte, žáka ve škole. To znamená, že v případě absence musí být strávník odhlášen. Výjimkou je první den nepředpokládané absence – nemoc, kdy může odebrat dítě stravu za sníženou cenu – cenu potravin, pouze do jídlonosičů a to v době od 10:40 do 11:00 hod. Další dny při neodhlášení platí plnou cenu 93,-Kč.

  V době prázdnin a ředitelského volna je každý žák automaticky odhlášen.

  6. Doba výdeje pokrmů

  Z mimořádných provozních důvodů může být doba výdeje změněna. O této změně jsou strávníci informováni prostřednictvím: vedení školy, nástěnky, nebo u výdejního okénka.

   

  Chod Žáci, učitelé a pedagogičtí asistenti ZŠ Děti MŠ Cizí strávníci
  Přesnídávka      08:30
  Oběd 11:30 I. stupeň

  12:30 II.stupeň

       11:30        11:00

  jídlonosič

  Svačina      13:30

   

  Cizí strávníci nosí jídlonosiče do hnědého boxu umístěného vedle vchodu do budovy ŠJ. Jídlonosiče jsou naplněny a připraveny k vyzvednutí od 11.00hodin.

  7. Vydávání stravy, stolování

   Děti MŠ se stravují ve třídě MŠ způsobem uvedeným v Provozním řádu mateřské školy.

  Děti se stravují vždy když jsou přítomny.

  Obědy pro žáky ZŠ se vydávají ve dnech školního vyučování od 11.30 do 13.00hodin, (v případě potřeby ZŠ do 13.30hod.)

  Před vstupem do jídelny odloží žáci své tašky a svršky na vyhrazených místech.

  Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.

  Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dozoru. Dozor dohlíží na příchod žáků do jídelny, jejich chování při stolování, odnášení oběda a následný odchod z jídelny. Žáky nenutí k dojídání jídla. Dbá na bezpečnost strávníků, upozorňuje personál na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti. Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozor úraz pracovníkům jídelny, kteří poskytnou první pomoc a provedou zápis do knihy úrazů.

  Při čekání na výdej stravy zachovají strávníci pravidla slušného chování a řídí se zásadami správného stolování.

  Nápoje mají samoobslužný systém. Pro polévku a hlavní jídlo si strávníci docházejí s tácem k výdejnímu okénku, kde jim vydávající personál připraví jídlo na talíř. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně.

  Jídlo si strávníci odnášejí ke stolu, použité nádobí odevzdávají na určené místo. Dbají o čistotu stolu a okolí. Žáci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně, dbají pokynů dozoru.

  Strávník má možnost přídavku stravy. Stravu ani nádobí nesmí z jídelny odnášet. Konzumace probíhá v sedě u stolu. Strava je určena k okamžité spotřebě.

  Úklid během výdeje zabezpečuje personál jídelny. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k uklouznutí. Rovněž mezi střídáním strávníků dbá na čistotu stolů.

  8. Pravidla společenského stravování dětí MŠ

   Strávníci jsou v jídelně vedeny ke společenskému chování a stolování, učitelky předchází sociálně patologickým jevům, projevům nepřátelství a diskriminace. Učitelky svým příkladem žáky vedou k ohleduplnosti a toleranci v oblasti stravovacích návyků (odlišnost plynoucí z rodinných podmínek. Strávníci se učí šetrnému zacházení s vybavením školní jídelny. Dozor při stravování žáků vykonávají učitelé a pedagogičtí asistenti.

  Kontrolu provádí ředitelka.

   9. Práva a povinnosti strávníků

  Strávník má právo:

  1. stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008
  2. na kvalitní a vyváženou stravu
  3. na dodržování bezpečnosti a ochranu zdraví
  4. na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

  Strávník má povinnost:

  1. dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
  2. chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
  3. řídit se pokyny vedoucího stravování, pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga
  4. odnést po jídle použité nádobí
  5. neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jedinci
  6. při úmyslném zničení jídelního zařízení uhradit škodu ve výši 100%

   

  10. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

   Zákonný zástupce má právo:

  1. na informovanost týkající se provozu jídelny viz. Vnitřní řád školní jídelny
  2. na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby)
  3. v případě pochybností obrátit na statutární orgán-ředitele

  Zákonný zástupce má povinnost:

  1. hradit včas stravné v určené výši
  2. dodržovat vnitřní řád školní jídelna
  3. nahlásit případné změny v matrice, čísla účtu, ukončení stravování
  4. neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

  11. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

  Strávníci přicházejí do jídelny s učitelkami společně podle režimu dne.

  Ve školní jídelně se žáci chovají ohleduplně, zdraví zaměstnance školy.

  Učitelé dohlíží na dodržování hygienických a stravovacích návyků.

   12. Alergeny

   Dle čl.44odst. 1a nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům podává od 13.12.2014 školní jídelna informace o alergenech v použitých nebalených potravinách.

  Přítomnost alergenů je vyznačena na jídelním lístku číslem daného alergenu. Zvolené číselné označení je vyvěšeno hned vedle jídel. lístku. Přítomnost alergenů je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve ŠJ.

  Označení vyrobeného pokrmu alergenní složkou je povinné, škola nemůže však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí strávníci ohlídat sami.

   

  V případě opakovaného nedodržování provozního řádu má ředitelka školského zařízení právo strávníka vyloučit ze stravování.

  Vlasta Kmošková                                                                              Miloslava Benešová

  vedoucí stravování                                                                            ředitelka školy

  V Morašicíc dne  30.11.2023