• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní parlament

  Žákovský parlament 2018 – 2019

  předseda
  Kamila Kusá
  zapisovatelé
  Kamila Kusá, Markéta Říhová
  zástupce školy
  Mgr. Hana Heroldová
  2.ročník
  Anežka Dvořáková
  3. a 4. ročník
  Jan Kopecký, Lukáš Mach
  5. ročník
  Ema Dvořáková
  6. ročník
  Václav Nováček, Anna Vostčilová
  7. ročník
  Tereza Němcová, Eliška Urválková
  8 .ročník
  Adéla Bauerová, Klára Jánová
  9.ročník
  Kamila Kusá, Markéta Říhová

  Zásady školního parlamentu Základní školy Morašice

  Statut žákovského parlamentu
  1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku.
  2. Z jednotlivých tříd  jsou voleni dva zástupci.
  3. Žákovský parlament se schází jednou za měsíc. (Zpravidla poslední pátek v měsíci.) Ve výjimečných případech lze na podnět některého z členů svolat schůzku i mimo termín.
  4. Koordinátorem parlamentu je předseda ve spolupráci se zástupcem školy.
  5. Z každého jednání je pořízen zápis, který se zveřejní na nástěnce a webových stránkách školy.
  Cíl žákovského parlamentu
  1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky a učiteli a vedením školy.
  2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ničení školního majetku aj.
  3. Zapojit se do příprav a organizace školních i mimoškolních akcí.
  4. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
  Činnost žákovského parlamentu
  1. Informovat o připomínkách a návrzích třídního kolektivu.
  2. Hledat týmové řešení a spolupracovat se zástupkyní ředitele a učitelského sboru.
  3. Předávat veškeré informace z jednání parlamentu kolektivům při třídnických hodinách i při osobním kontaktu se spolužáky.

  Žákovské desatero

  1. Do školy choď vybaven a připraven podle rozvrhu své výuky a pokynů jednotlivých vyučujících.
  2. Budovu školy během výuky neopouštěj bez souhlasu zaměstnanců.
  3. Dodržuj pokyny vyučujících, dohledu i ostatních zaměstnanců ZŠ během všech činností, které se školní prací souvisí.
  4. Nedělej nic, co by mohlo ohrozit zdraví tvé i tvého okolí a klidný průběh výuky.
  5. Chovej se slušně a ohleduplně. Drž se zásady: „Co sám nemáš rád, nečiň druhému“.
  6. Zvonění na začátku hodiny je signálem pro žáky – běž na své místo a připravuj se na výuku. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele k ukončení společné práce.
  7. Chraň vybavení a majetek svůj, spolužáků i školy.
  8. Nenarušuj výuku používáním mobilního telefonu.
  9. Nepřisvojuj si věci, které ti nepatří.
  10. Reprezentuj vždy co nejlépe naši školu.