• +420 461 612 774
 • zs.morasice@tiscali.cz
 • Morašice 27, 569 51 Morašice
 • Školní parlament

  Žákovský parlament 2018 – 2019

  předseda
  Kamila Kusá
  zapisovatelé
  Kamila Kusá, Markéta Říhová
  zástupce školy
  Mgr. Hana Heroldová
  2.ročník
  Anežka Dvořáková
  3. a 4. ročník
  Jan Kopecký, Lukáš Mach
  5. ročník
  Ema Dvořáková
  6. ročník
  Václav Nováček, Anna Vostčilová
  7. ročník
  Tereza Němcová, Eliška Urválková
  8 .ročník
  Adéla Bauerová, Klára Jánová
  9.ročník
  Kamila Kusá, Markéta Říhová
  Školní parlament

  Zápisy z parlamentu

  Zásady školního parlamentu Základní školy Morašice

  Statut žákovského parlamentu
  1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku.
  2. Z jednotlivých tříd  jsou voleni dva zástupci.
  3. Žákovský parlament se schází jednou za měsíc. (Zpravidla poslední pátek v měsíci.) Ve výjimečných případech lze na podnět některého z členů svolat schůzku i mimo termín.
  4. Koordinátorem parlamentu je předseda ve spolupráci se zástupcem školy.
  5. Z každého jednání je pořízen zápis, který se zveřejní na nástěnce a webových stránkách školy.
  Cíl žákovského parlamentu
  1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky a učiteli a vedením školy.
  2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ničení školního majetku aj.
  3. Zapojit se do příprav a organizace školních i mimoškolních akcí.
  4. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
  Činnost žákovského parlamentu
  1. Informovat o připomínkách a návrzích třídního kolektivu.
  2. Hledat týmové řešení a spolupracovat se zástupkyní ředitele a učitelského sboru.
  3. Předávat veškeré informace z jednání parlamentu kolektivům při třídnických hodinách i při osobním kontaktu se spolužáky.

  Žákovské desatero

  1. Do školy choď vybaven a připraven podle rozvrhu své výuky a pokynů jednotlivých vyučujících.
  2. Budovu školy během výuky neopouštěj bez souhlasu zaměstnanců.
  3. Dodržuj pokyny vyučujících, dohledu i ostatních zaměstnanců ZŠ během všech činností, které se školní prací souvisí.
  4. Nedělej nic, co by mohlo ohrozit zdraví tvé i tvého okolí a klidný průběh výuky.
  5. Chovej se slušně a ohleduplně. Drž se zásady: „Co sám nemáš rád, nečiň druhému“.
  6. Zvonění na začátku hodiny je signálem pro žáky – běž na své místo a připravuj se na výuku. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele k ukončení společné práce.
  7. Chraň vybavení a majetek svůj, spolužáků i školy.
  8. Nenarušuj výuku používáním mobilního telefonu.
  9. Nepřisvojuj si věci, které ti nepatří.
  10. Reprezentuj vždy co nejlépe naši školu.