Výzva na výběrové řízení

 

Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace)[1]  
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0002
Název projektu: Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání
Název veřejné zakázky: Konvertibilní tablety – Masarykova ZŠ Morašice
Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

 

dodávka
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 12. 11. 2014
Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Masarykova  základní škola Morašice, okres Svitavy
Sídlo zadavatele: 569 51 Morašice 27
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Karel Kovář

Tel: 461 612 774

e-mail: zs.morasice@tiscali.cz

IČ zadavatele: 70157341
DIČ zadavatele:  
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): Karel Kovář

Telefon: +420 461 612 774

Email: zs.morasice@tiscali.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Od: 13. 11. 2014

Do: 24. 11. 2014, do 15:00 hodin

Místem pro doručení obálek s nabídkami je adresa: SÍDLA ZADAVATELE

 

Otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky se uskuteční dne 24. 11. 2014 v 15:00 v kanceláři ředitele školy v sídle zadavatele.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo informovat e-mailem o výběru nejvhodnější nabídky, popř. o vyloučení, všechny dotčené uchazeče. E-mailová adresa bude použita z krycího listu nabídky. Tím je považováno oznámení o výběru za doručené.

 

Zadavatel uvádí, že na nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek se pohlíží jako by nebyly podány.

Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky 10 ks konvertibilních tabletů včetně požadovaného software pro vzdělávání v rámci projektu: Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0002.

Požadujeme nové produkty, nelze dodat produkty starší, použité, repasované, refurbished apod.

V případě nesplnění výše uvedeného požadavku bude uchazeč vyřazen z hodnocení nabídek, nabídka nebude hodnocena.

Bližší informace jsou uvedeny v Příloze č. 2 Obchodní podmínky, která je součástí této výzvy.

V případě nesplnění minimálních technických parametrů bude uchazeč vyřazen z hodnocení nabídek, nabídka nebude hodnocena.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 123 966,94 Kč bez DPH, tedy 150 000,00 Kč včetně DPH.

 

Typ veřejné zakázky Jedná se o Veřejnou zakázku malého rozsahu podle „Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK“ platných od 1. 1. 2014.

Příjemce dotace se řídí Příručkou pro příjemce verze 8. Příručka je dostupná na webových stránkách: http://www.msmt.cz/

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné ustanovení zákona, se zadavatelé i uchazeči budou přiměřeně řídit citovaným ustanovením.

Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky Dodávka tabletů zadavateli bude uskutečněna do 21 dní od podpisu smlouvy.
Místa dodání/převzetí plnění: Sídlo zadavatele
Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Požadavky na prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů: Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů:

  • Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 Výzvy.
  • Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona prokazuje uchazeč předložením:

a)     Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán

b)    Dokladu o oprávnění k podnikání

(výpis z živnostenského rejstříku)

Doklady prokazující splnění profesních předpokladů uchazeč předloží v prosté kopii. Zadavatel si může originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokladů od vítězného uchazeče vyžádat před podpisem smlouvy. Doklady nesmějí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.

  • Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit předmět veřejné zakázky – prokazuje se prohlášením dle přílohy č. 3.
  • Technické kvalifikační předpoklady uchazeč ve své nabídce prokáže seznamem alespoň třech obdobných realizovaných zakázek uchazečem v posledních 3letech v hodnotě nad 100.000 Kč bez DPH (vztaženo na jednu akci). V seznamu bude min. uveden objednatel, finanční objem zakázky, kdy byla zakázka dokončena (měsíc a rok) a dostatečný popis provedených prací, aby bylo možné provést kontrolu plnění požadavků.

Pro účely prokázání výše uvedeného použije uchazeč Přílohy č. 3 této Výzvy.

V případě, že uchazeč nesplní výše uvedené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů, bude nabídka uchazeče vyloučena ze zadávacího řízení.

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Požadovaná úprava nabídky:

a)     Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

b)     Zadavatel zpracoval návrh smlouvy, který musí uchazeč doplnit v částech vyznačených pro doplnění a akceptovat podpisem oprávněné osoby uchazeče. Součástí nabídky bude uchazečem podepsaná smlouva (viz příloha č. 2).

c)     Nabídka bude odevzdána v tištěné, pevně svázané podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. K nabídce bude přiložen datový nosič (CD) s naskenovanou kopií nabídky s podpisy.

d)     Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

e)     První list nabídky bude krycí list nabídky (viz příloha č. 1 Výzvy).

f)      Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „Neotvírat!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem „Výběrové řízení“. Obálka musí obsahovat celé jméno a adresu uchazeče, na kterou je možno nabídku vrátit.

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Varianty nabídek se nepřipouští.

 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky:

  • Celou částkou za celé plnění veřejné zakázky.

 

Další požadavky:

  • Nabídková cena bude uvedena v CZK.
  • Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.
  • Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 Krycí list nabídky (vzor).
  • Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

 

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje lhůtu 60 dnů, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.

Formální chyby v nabídce uchazeče nebudou mít vliv na jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

 

Zadavatel nad rámec výše uvedeného v nabídce uchazeče, požaduje čestné prohlášení, že se nepodílel na přípravě tohoto výběrového řízení, vzor Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě výběrového řízení je přílohou č. 3 této Výzvy. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že absenci tohoto čestného prohlášení nebude hodnotit jako pouhý formální nedostatek.

 

Zadavatel nad rámec výše uvedeného v nabídce uchazeče požaduje čestné prohlášení analogicky dle § 68 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vzor Čestné prohlášení analogicky dle § 68 odst. 3 zákona je přílohou č. 3 této Výzvy. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že absenci tohoto čestného prohlášení nebude hodnotit jako pouhý formální nedostatek.

 

Dále zadavatel uvádí, že obálky s nabídkami uchazečů, budou mít následující formu:

 

Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, a to pomocí držitele poštovní licence nebo osobně k rukám ředitele ve dnech pondělí – pátek v době od 9:00 do 14:00.

 

Obálka s nabídkou musí být uzavřena a dostatečně zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

 

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

 

 

Dokumentaci zadávacího řízení tvoří tato výzva k podání nabídek a její přílohy.

Výzva je zveřejněna na stránkách www.op-vk.cz

dokumentaci zadávacího řízení zadavatel poskytuje BEZPLATNĚ na vyžádání.

 

Kontakt:

 

Masarykova ZŠ Morašice

569 51 Morašice 27

 

Karel Kovář

 

Telefon: 461 612 774

Email:  zs.morasice@tiscali.cz

 

Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

 

Přílohy Výzvy:

 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Příloha č. 3 Čestné prohlášení

 

 

 

………………………………..[1] Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.